متن شرایط و ضوابط


فروشگاه لیبیدو کالا دارای قوانین زیر می باشد:

1- از تمامی قوانین کسب و کار اینترنتی پیروی می کند

2- به تمامی قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران پایبند می باشد

3- ارسال محصولات از طریق پست صورت می گیرد

4- تمامی اطلاعات مشتریان نزد لیبیدوکالا محفوظ می باشد.